Gama paper logo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

"Гама - Комерс" ООД - производство на хигиенни продукти - тоалетна хартия, салфетки, кухненски ролки, носни кърпи и мокри кърпи

Кои сме ние?

„Гама Комерс” ООД е частна компания, производител на широка гама хигиенни продукти: тоалетна хартия, салфетки, кухненски ролки, мокри кърпи и носни кърпи. Създадена през 1993 година, тя разполага с големи най-съвременни в технологично отношение производствени мощности и се е утвърдила сред водещите фирми в отрасъла.

Защо нас?

Марката „Гама” е образец на качество и грижа за цялото семейство. В продуктите се влагат само естествени и екологично чисти материали, а гаранция за качеството на производството е притежавания стандарт ISO 9001:2015. Професионализъм, коректност и гъвкавост в работата с нашите клиенти са основата на дългогодишното ни партньорство и с големи търговски вериги като Билла – България, Максима, за които произвеждаме и продукти под техни частни марки.
Продукти с марка „Гама” можете да откриете във всяка точка на България, както и в съседните балкански страни. Фирмата има изградена широка дистрибуторска мрежа и предлага изгодни условия за съвместна дейност на търговци на едро, почистващи фирми, хотели и бизнес сгради.
 
 
 
 
 
 

 

Процедура за избор на изпълнител чрез избор с "Публична покана" по проект BG-RRP-3.004-0354-C01 "Технологична модернизация в предприятието"
Предмет на процедурата: „Доставка на 1 бр. автоматична линия за производство на салфетки“

Прогнозна стойност: 560 000,00 лв. без ДДС

Дата на обявление на процедура за външно възлагане: 23.05.2023 г.

Крайна дата за подаване на оферти: 30.05.2023 г.

 
Документация към процедурата: 
 
 

 
 
Гама-Комерс ООД спечели проект „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на Гама-Комерс ООД“ по процедура BG16RFOP002-2.023 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово - „Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП“.

По проекта ще бъдат закупени и въведени в експлоатация две машини: Печатаща машина за салфетки и Автоматична машина за отброяване и транспорт на салфетки, чрез които ще се постигне повишаване на производителността и ще се подобрят производствените процеси в предприятието.

Също така ще бъде закупен и внедрен ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите в предприятието (ERP система), чрез която ще се подобрят складовите процеси в Гама-Комерс ООД; процеса на планиране/вземане на решения; процеса на организация на ресурсите; процеса на организацията на производствения процес и процеса на реализация на продукта, както и процеса на интернационализация на продукта.

Успешното реализиране на проекта ще допринесе за постигане на специфичната цел и резултати на Приоритет 1 - Устойчиво развитие на местната икономика, Специфична цел 1.2 „Диверсификация на местната икономика чрез развитието на неземеделски дейности в сферата на туризма и услугите и стимулиране на иновативните идеи и технологичното обновление на малкия и среден бизнес на територията на МИГ“ от Стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово.

Проектът в максимална степен допринася и за постигането на заложените по процедурата индикатори за:

1) Обем на износа на стоки и услуги реализиран от МСП;

2) Производителност на МСП и индивидуален за процедурата индикатор:

3) Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, които изцяло са в съответствие със специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК 2014 - 2020 г

  

 Гама - Комерс ООД спечели и проект №: BG-RRP-3.004-0354-C01 „Технологична модернизация в предприятието“

Основна цел: „Възстановяване на икономическия потенциал на дружеството от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез цифровизация в процеса на производство на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия с цел разширяване на производствения капацитет в дружеството“

 

Бенефициент: „ГАМА КОМЕРС“ ООД

Начало на проекта: 10.04.2023 г.

Край на проекта: 10.04.2024 г.

Обща стойност на проекта: 560 000,00 лв., 

от които европейско съфинансиране: 280 000,00 лв.,

национално съфинансиране: 0,00 лв.

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост, по компонент „Интелигентна индустрия“ на Програма за икономическа трансформация.

 

НАШИТЕ ПРОДУКТИ

Серия Linora
Тоалетна хартия
Салфетки
Кухненска ролка
Носни кърпи
Мокри кърпи
 
 
Високо качество, добри цени и богата продуктова линия. На пазара от 1993 година...
 • гр. Гоце Делчев
  БЪЛГАРИЯ
 • Тел: +359 751 68 444 (централа)
  Търговски отдел: +359 89 709 22 82
  +359 88 427 26 56
 • Факс:+359 751 67 444
  e-mail: [email protected]