logo
Продукти
Устойчивост, добри практики
В Гама-Комерс използваме възобновяемите ресурси отговорно и непрекъснато рационализираме процесите на производство и управление на отпадъците съгласно най-новите изисквания.
Gama Commerce
С мисъл за природата
Divider
Едно от ключовите екологични предимства на продуктите произвеждани от 100% целулоза се крие в биоразградимата им природа, което ги прави изключително съвместими. За разлика от много синтетични материали, хартията може да се разпадне естествено в природата, като се разлага, без да оставя вредни остатъци, което може да намали въздействието върху околната среда. Интересен факт е, че хартията може да бъде върната в земята и по този начин да допринасе за обогатяването на почвата, което я прави особено полезна за селскостопански и градинарски цели. Ето защо биоразградимостта на хартията служи като двойно предимство, както за намаляване на замърсяването на околната среда, така и за положителен принос към редица селскостопански практики.
sustainability intro
Рециклирането на хартия е важен и критичен аспект от екологичната отговорност на всяка индустрия. Възможността да се рециклира хартия многократно е от съществено значение за опазването на природните ресурси и намаляването на боклука, който се озовава в сметищата. Всеки цикъл на рециклиране минимизира необходимостта от прясна маса, като по този начин запазва много дървета и други природни ресурси.

Процесът на рециклиране на хартия допринася значително за намаляване на емисиите на парникови газове. Чрез повторното използване на вече съществуващи материали, хартиената индустрия не само минимизира отпечатъка си върху околната среда, но и подкрепя глобалните усилия в борбата с постоянните изменения на климата. Този цикъл на повторна употреба и опазване на ресурсите прави рециклирането на хартия ключов фактор в устойчивите екологични практики.

Гама Комерс също дава своя малък принос към усилията за борба със замърсяването на околната среда като предлага продуктова линия от рециклирана суровина.
Toilet Paper
Система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2015
Divider

Гама-Комерс ООД се стреми ефективно да управлява отговорностите си към околната среда чрез прилагане на доказани инструменти за контрол и съгласно всички нормативни и законови изисквания, с цел да намали до минимум замърсяването в почвата или въздуха. Различните роли и отговорности в организацията осигуряват ефективна поддръжка и по-нататъшно развитие на международно признатата система за управление ISO 14001, като фокусът е непрекъснато да подобряваме екологичните си резултати и да развиваме процесите си.

СВАЛИ СЕРТИФИКАТА
Toilet Paper
Система за управление на качеството ISO 9001:2015
Divider

Внедрената система за управление на качеството в нашата компания гарантира постоянно качество на предлаганите продукти независимо от количествата и сроковете за изпълнение, както и съответствие с приложимите нормативни изисквания, като по този начин стимулира непрекъснатото повишаване на удовлетвореността на нашите клиенти.

Свали сертификата
Toilet Paper
Система за управление на здравето и безопасността при работа ISO 45001:2018
Divider

Здравето и безопасността на нашите служители са сред основните фактори, от които зависи организацията на работна среда с ефективна добавена стойност, ето защо те са сред основните наши приоритети. Избягването на риска, неговата оценка, в случаите, когато не може да бъде елиминиран напълно, ограничаването му при зародиш и адекватната организация на работното пространство са сред основните стандарти, с които се стараем да се съобразяваме.

Свали сертификата
Toilet Paper
Политиката на Гама – Комерс ООД
Divider

Декларация на ръководството относно политиката по качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд.

Свали Декларацията
Гама - Комерс ООД спечели и проект №: BG-RRP-3.004-0354-C01 „Технологична модернизация в предприятието“"
Divider
Основна цел: „Възстановяване на икономическия потенциал на дружеството от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез цифровизация в процеса на производство на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия с цел разширяване на производствения капацитет в дружеството“
Бенефициент: „ГАМА КОМЕРС“ ООД
Начало на проекта: 10.04.2023 г.
Край на проекта: 10.04.2024 г.
Обща стойност на проекта: 560 000,00 лв
от които европейско съфинансиране: 280 000,00 лв
национално съфинансиране: 0,00 лв
Divider
Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост, по компонент „Интелигентна индустрия“ на Програма за икономическа трансформация.
Divider

Процедура за избор на изпълнител чрез избор с "Публична покана" по проект BG-RRP-3.004-0354-C01 "Технологична модернизация в предприятието"
Divider
Предмет на процедурата: „Доставка на 1 бр. автоматична линия за производство на салфетки“Прогнозна стойност: 560 000,00 лв. без ДДСДата на обявление на процедура за външно възлагане: 23.05.2023 г.Крайна дата за подаване на оферти: 30.05.2023 г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Гама-Комерс ООД спечели проект „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на Гама-Комерс ООД“ по процедура BG16RFOP002-2.023 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово - „Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП“"
Divider
По проекта бяха закупени и въведени в експлоатация две машини: Печатаща машина за салфетки и Автоматична машина за отброяване и транспорт на салфетки, чрез които постигнахме повишаване на производителността и подобрение на производствените процеси в предприятието.

Внедряването на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите в предприятието (ERP система), има за цел да подобри складовите процеси в Гама-Комерс ООД; процеса на планиране/вземане на решения; процеса на организация на ресурсите; процеса на организацията на производствения процес и процеса на реализация на продукта, както и процеса на интернационализация на продукта.

Успешното реализиране на проекта допринесе за постигане на специфичната цел и резултати на Приоритет 1 - Устойчиво развитие на местната икономика, Специфична цел 1.2 „Диверсификация на местната икономика чрез развитието на неземеделски дейности в сферата на туризма и услугите и стимулиране на иновативните идеи и технологичното обновление на малкия и среден бизнес на територията на МИГ“ от Стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово.

Проектът в максимална степен допринася и за постигането на заложените по процедурата индикатори за:
1) Обем на износа на стоки и услуги реализиран от МСП;
2) Производителност на МСП и индивидуален за процедурата индикатор:
3) Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, които изцяло са в съответствие със специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК 2014 - 2020 г`
logo
Адрес:
гр. Гоце Делчев
обл.Благоевград
Мосомище, Индустриална зона
Продукти
Централа:
Търговски отдел:
Счетоводство:
Email: